Kolik Vás bude stát právní pomoc?

Druh a výši odměny za poskytované služby sjednávám s klienty vždy předem na základě dohody. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu, dle věcné a časové náročnosti věci.


Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby (Kč) a počtem reálně stráveného času při poskytování právní služby.
Klientům, pokud není ujednáno jinak, účtuji: 1.600,- Kč – 2.500,- Kč bez DPH za hodinu poskytování právních služeb.


Pevná odměna

Před započetím práce se snažím sdělit pevnou částku, která Vám bude účtována. Pokud je možné předem odhadnout rozsah právní služby, např. při sepisu smluv, domluvíme si pevnou odměnu za vyřízení věci, vč. převzetí případu.

Pro orientaci níže uvádím modelový ceník u standardně složitých a nahodilých případů (finální odměny jsou ovšem vždy individualizovány s ohledem na složitost, množství a časovou dotaci):


Paušální odměny

Pokud víte, že mé služby budete potřebovat dlouhodobě a pravidelně, lze se domluvit i na paušální měsíční úhradě. V takovém případě máte vždy jistotu, že se Vám předem dohodnutý počet hodin v daném měsíci budu věnovat.


Hotové výdaje

Vedle odměny účtuji klientovi hotové výdaje, které je třeba vynaložit v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů, aj. V případě, že úkon právní služby je prováděn v jiné obci, než ve které se nachází mé sídlo nebo pobočka, účtuji klientovi náhradu za čas strávený cestou ve výši 100 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu + cestovné.
Kolik stojí mediace?

Úvodní mediační jednání

Úvodní mediační jednání trvá přibližně 1,5 hod a stojí 1.600 Kč bez DPH za hodinu.

Během jednání se seznámím s projednávanou věcí, vyslechnu si názory a postoje všech zúčastněných a navrhnu další postup. Vy máte možnost vyhodnotit, jak se při mediaci cítíte a zda pro Vás bude užitečná. Náklady za úvodní mediaci si obě strany dělí rovným dílem, pokud se strany nedohodnou jinak.


Pokud se rozhodnete v mediaci pokračovat, je možné postupovat formou společných jednání (při společném setkání vybereme a projednáme témata podstatná pro řešení situace), nebo jsou jednání oddělená (setkání s každou stranou samostatně).


Společné jednání

Cena mediace při dalším společném jednání činí 1.600 Kč bez DPH za hodinu.

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Náklady na společnou mediaci si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Obvyklá délka mediačního jednání je 1,5 – 3 hodiny.


Oddělené jednání

Cena oddělené mediace činí 1.400 Kč bez DPH za hodinu.

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Cenu oddělené mediace hradí strana, která se jednání účastnila.


Za první setkání s mediátorem nařízené soudem je účtována dle vyhl. 277/2012 Sb., částka 400,-Kč bez DPH za každou započatou hodinu.
Kolik stojí školení?

Cena individuálního školení záleží na časové dotaci, počtu účastníků a složitosti tématu. Neváhejte se na mě obrátit ohledně nacenění.