Ceník právních služeb:

Druh a výše odměny za poskytované služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody s klientem. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu, dle věcné a časové náročnosti věci. Před započetím poskytování právní služby informuji o předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb v dané věci a cenovém odhadu. Současně zpravidla žádám klienta, aby složil přiměřenou zálohu, zpravidla v hodnotě 3 – 5 úkonů nebo hodin.


Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje, které je třeba vynaložit v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů, aj. V případě, že úkon právní služby je prováděn v jiné obci, než ve které se nachází mé sídlo nebo pobočka, účtuji klientovi náhradu za čas strávený cestou ve výši 100 Kč za každou započatou půlhodinu, a dále cestovné.


Neváhejte, a objednejte se na úvodní konzultaci v rozsahu do 30 minut ZDARMA!


Časová odměna

Je násobkem dohodnuté hodinové sazby a počtu hodin, které si realizace právní služby vyžádá. Hodinová sazba se obvykle pohybuje v rozmezí od 500,- Kč do 3.000,- Kč/za každou započatou hodinu.


Úkonová odměna

Je násobkem dohodnuté sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů. Co se považuje za úkon právní služby stanoví § 11 advokátního tarifu.
Vedle odměny za 1 úkon právní služby je klientovi dále účtována paušální náhrada hotových výdajů (poštovné, místní hovorné a přepravné) ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby.


Paušální odměna

Je stanovena pevnou částkou splatnou jednorázově nebo v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčně) a pokrývá poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech v průběhu určitého časového období, a to bez ohledu na počet provedených úkonů či časovou náročnost.


Podílová odměna

Je tvořena podílem z výsledku řízení (např. sjednaným procentem z “vysouzené” částky). Obvykle se pohybuje v rozmezí 5-20%.


Pro informaci – nejsem plátkyní DPH.
Ceník za mediaci:

Úvodní mediační jednání

Úvodní mediační jednání trvá 1,5 hod a stojí 800 Kč

Během jednání se seznámím s projednávanou věcí, vyslechnu si názory a postoje všech zúčastněných a navrhnu další postup. Vy máte možnost vyhodnotit, jak se při mediaci cítíte, jestli pro Vás bude užitečná. Náklady za úvodní mediaci si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnete jinak.


Pokud se rozhodnete v mediaci pokračovat, je možné postupovat formou společných jednání (všichni společně se setkáme, vybereme a budeme projednávat témata podstatná pro řešení situace), nebo jsou jednání oddělená (já se setkám s každou stranou zvlášť).


Společné jednání

Cena mediace při dalším společném jednání činí 1.000 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Náklady na společnou mediaci si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnete jinak. Obvyklá délka mediačního jednání je 1,5 hodiny.


Oddělené jednání

Cena oddělené mediace činí 700 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Cenu oddělené mediace hradí ta strana, která se jednání účastnila.


Za první setkání s mediátorem nařízené soudem je účtována dle vyhl. 277/2012 Sb., částka 400,-Kč za každou započatou hodinu.

Úvodní konzultace zdarma

Na první schůzce v rozsahu do 30 minut se obeznámím s Vašimi požadavky, navrhnu Vám řešení, jako i způsob účtování našich služeb. Za tuto schůzku neplatíte.