Zajišťuji kompletní právní servis, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případné opravné prostředky vč. zastupování u soudních jednání. Pomohu Vám i v řízení před Ústavním soudem ČR nebo v řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Právo občanské a rodinné

» Pomohu Vám řešit spory vznikající v běžném životě. Při uplatňování náhrady škody, i při řešení sousedských sporů či otázek plynoucích ze spoluvlastnictví.

» Zastoupím Vás, či Vaši společnost při jednáních, v řízeních před soudy, pomohu s vymáháním pohledávek a s výkonem exekuce. Poradím, jak chránit Vaše vlastnictví i Vaši osobnost.

» Zastoupím Vás v řízení o péči o děti, poskytnu právní pomoc při rozvodu a při řízení o rozdělení společného jmění manželů. Pomohu s postupem určování a popírání otcovství, s uplatňováním nároků neprovdané matky, či s problematikou náhradní rodinné péče.

Kompletní smluvní agenda

» Zajišťuji přípravu a zpracování veškerých typů smluv, a to jak pro občany, tak i pro podnikatele.

Právní vztahy k nemovitostem

» Připravím a zpravuji smlouvy o převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy), jakožto i všech dalších typů smluv týkajících se nemovitostí (např. zástavní smlouvy, věcná břemena, právo stavy atd.).

» Poskytuji komplexní právní servis realitním kancelářím, včetně zajištění úschov, nebo proškolení právního povědomí realitního týmu.

» Poradím v oblasti bytového práva, zkonzultuji s Vámi problematiku vymezení bytových jednotek či řešení zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k Vaší nemovitosti.

» Připravuji podklady pro developerské projekty, včetně prohlášení vlastníka, stanov společenství vlastníků, smlouvy o výstavbě apod.

Právo obchodních korporací

» Poskytuji právní poradenství a zpracování všech právních dokumentů týkajících se obchodních korporací, včetně valných hromad, převodů obchodních podílů, úpravy vzájemných vztahů skrze „side agreements“. Nastavení vzájemné spolupráce společníků a případných investorů apod.

» Díky navázané spolupráci s notářskou kanceláří jsem schopna pro klienta zařídit hladký a rychlý průběh realizace i těch požadavků, které vyžadují notářské služby.

» Právní ošetření start-upů.

Ochrana práv duševního vlastnictví

» Ochrana autorských práv, problematika licenčních smluv, programátorských smluv a smluv o vývoji software na míru.

Právo zdravotnické

» Zaměřuji se na právní zastoupení v případech nespokojenosti s poskytnutou péčí, i na právní pomoc lékařům či poskytovatelům zdravotnických služeb.

» Nabídnu pomocnou ruku poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví v důsledku pracovního úrazu, trestného činu, dopravní nehody, či například při úrazu na neudržovaném chodníku.

» Zastoupím Vás ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, nemajetkové újmy, ztrát na výdělku, účelných nákladů spojených s léčením, jednorázového odškodnění pozůstalých.

Právo trestní

» Obhajoba v trestním řízení: Zajišťuji komplexní obhajobu obviněných fyzických i právnických osob v trestním řízení.

» Zastupování poškozených v trestním řízení: Poskytuji právní pomoc poškozeným, kterým byla trestným činem způsobena škoda nebo nemajetková újma.

Právo správní a přestupkové

» Nabízím komplexní právní služby a zastupování obcím při správě jejich právní agendy.

» Poskytuji právní pomoc při zastupování před správními orgány a správními soudy. Pomohu při řešení přestupků, při postupu proti nezákonnému rozhodnutí nebo nezákonnému úřednímu postupu včetně uplatnění nároků na odškodnění.